יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.

אבות מלאכות- ל"ט אבות מלאכה לפי מנגינת יונה מצאה בו מנוח אבות מלאכות ארבעים חסר אחת העובר בשוגג חייב קורבן חטאת עשה חלילה במזיד כרת יכרת בעדים והתראה אוי סקול ייסקל. אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע והחורש והקוצר והמעמר. הדש והזורה הבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה. הגוזז את הצמר המלבנו והמנפצו והצובעו והטווה והמסך. והעושה שני בתי נירין אאאיאיאיי והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות והקורע על מנת לתפור שתי תפירות. יונה מצאה בו... ושם ינוחו יגיעי כחאבות מלאכות....... הצד צבי השוחטו והמפשיטו המולחו והמעבד את עורו. והמוחקו והמחתכו הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. הבונה והסותר אאאיאיאיי המכבה והמבעיר אאאיאיאיי המכה בפטיש והמוציא מרשות לרשות הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת יונה מצאה בו... ושם ינוחו יגיעי כח